Árverési szabályzat

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

ÁRVERÉSI SZABÁLYZATA

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) által, a saját honlapjáról elérhető
webes árverési felületén (http://arveres.bkv.hu) lebonyolított nyílt árverésekre (a
továbbiakban: Árverés) terjed ki.

 

1. Az Árverés indítása

 

1.1 A BKV Zrt. az Árverés megindítását megelőzően honlapja Árverési Felhívások
menüpontja alá, tételenként tölti fel az Árverés útján elidegeníteni kívánt ingó
vagyontárgyainak (a továbbiakban: Vagyontárgy) árverési felhívását (a továbbiakban: Árverési Felhívás), melyben közli a Vagyontárgy adatait, ismertetőjét, esetlegesen képeit, kikiáltási árát, megtekintési lehetőségeinek információit, és határozza meg licitlépcsőjét. A BKV Zrt. Árverési Felhívás megjelentetése nélkül nem indít Árverést.

 

1.2 Az Árverési Felhívás megjelentetéséről a BKV Zrt. e-mailben külön jelzést is küld az általa ismert azon cégek, személyek felé, akik korábbi érdeklődésük, vásárlásuk,
illetve tevékenységi profiljuk alapján potenciális licitálóként jöhetnek szóba.

 

2.        Az Árverésen való részvétel (licitálás) feltételei

 

2.1. A licitáláshoz a licitálni kívánónak (a továbbiakban: Licitáló) be kell regisztrálnia a
BKV Zrt. árverési portáljára (http://arveres.bkv.hu), amelyet a weboldal jobb felső
sarkában található „Regisztráció”-ra kattintva tudja megtenni. A licitáláshoz
mindenképpen meg kell adnia legalább egy vevőt (a továbbiakban: Vevő) is, aki nevében teszi meg licitjeit (ez természetesen saját maga, vagy cége is lehet) az adott árverésen. A Vevőt a „Profil" mezőben tudja rögzíteni, illetve az első licit megadása előtt is van rá lehetősége. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a licitálás ideje alatt a mindenkori legmagasabb licit mellett a regisztráció során megadott felhasználónév is megjelenik, az árverési portálon).

 

2.2. A Vevőnek, Vagyontárgyanként az Árverési Felhívásban meghatározott összegű
árverési biztosítékot (a továbbiakban: Árverési Biztosíték) kell megfizetnie
átutalással. Az Árverési Biztosítékot HUF-ban kell megfizetni. A BKV Zrt. csak a számláján történt jóváírást tudja befizetésnek elfogadni.

 

Ha a Vagyontárgy jármű hulladék, akkor a Vevőnek a Vevő nevére és telephelyére kiadott, 160104* kódszámot is tartalmazó környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Engedély) is meg kell küldenie az ingoertekesites@bkv.hu címre elektronikus formában.

 

Amennyiben a Vagyontárgyra az Árverési Felhívásban egyéb különös feltételek teljesülése is előírt, úgy azok megléte a megadott Vevőre nézve maradéktalanul elvárt.

 

2.3. Amennyiben az Árverésen történő részvételhez az előzőekben meghatározott
feltételek maradéktalanul teljesültek, úgy a BKV Zrt. a Licitálót az általa megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti arról, hogy az általa megnevezett
Vagyontárgy(ak) árverésén megkezdheti a licitálást.

 

2.4. A BKV Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal az Árverési Felhívásban megadott
határidőn belüli Árverési Biztosíték bankszámláján történő jóváírására, illetve jármű hulladék esetén az elektronikus formában megküldött érvényes Környezetvédelmi Engedély megadott e-mail címre történő beérkezésére. A felhasználónevek aktiválását a BKV Zrt. kizárólagosan a bankszámláján jóváírt összeg(ek), és – jármű hulladék Vagyontárgy esetén - a megadott e-mail címre beérkezett érvényes Környezetvédelmi Engedély alapján végzi legkésőbb a jóváírást, email beérkezést követő munkanapon. Az Árverési Biztosíték befizetésénél és – jármű hulladék Vagyontárgy esetén – a Környezetvédelmi Engedély megküldésénél ennek figyelembevételével kell eljárni. A késői beérkezések miatt a licitálási lehetőségtől való elesés kizárólagosan a Vevő kockázata, azzal kapcsolatban semmiféle jogorvoslatnak helye nincs. Az Árverési Biztosíték összege után a BKV Zrt. kamatot nem fizet.

 

2.5. A BKV Zrt. nem aktiválja az Árverésre a Licitálót (egyetlen Vagyontárgyra sem)

 

a)        ha az Árverési Biztosíték összege nem került jóváírásra a BKV Zrt. bankszámláján a Felhívásban megadott határidőig

 

b)        ha a beérkezett Árverési Biztosíték összege a Vevő által megadott Vagyontárgy(ak)ra a meghatározott Árverési Biztosíték összegénél kevesebb,

 

c)         ha az Árverési Biztosíték banki átutalásakor, annak közleményében hiányos, ezért nem azonosítható vagy hibás adatot tüntetett fel,

 

d)        ha - jármű hulladék Vagyontárgy esetén -, a Környezetvédelmi Engedély nem érkezett be határidőre, nem érvényes, nem a megadott Vevő nevére és telephelyére van kiállítva, vagy nem tartalmazza a 160104* kódszámot,

 

e)         ha olyan cég, vagy természetes személy regisztrál, aki a BKV Zrt.
Vagyontárgyának értékesítésére, az elmúlt 3 éven belül lebonyolított bármely
értékesítési eljárás nyerteseként kötött szerződésben előírt bármely
kötelezettségének nem tett eleget, illetve a szerződéshez köthetően a BKV Zrt.
hátrányára bármely probléma merült fel.

 

3.        A licitálás folyamata

 

3.1. Bejelentkezést követően az „Aktuális Árverések" menüpont alatt található kívánt
aukció címére, vagy az „Árverés megtekintése" menüpontra kattintva juthatunk el az Árverés részleteihez. Licitáláshoz először rá kell kattintani a „Részt veszek az
árverésen" gombra, majd az ott leírtak alapján megadni/kiválasztani a Vevőt,
elfogadni az Árverési Szabályzatot, az adatvédelmi tájékoztatót, és jóváhagyni azt,
hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve megjelölni az Árverési
Biztosíték befizetésének módját.

 

3.2. Az Árverési Biztosíték átutalása esetén a 2.2.-es pontban leírtak alapján, számlánkon történő jóváírást követően, illetve jármű hulladék Vagyontárgy esetén az érvényes Környezetvédelmi Engedély beérkezését is követően kerül aktiválásra a megjelölt árverésre történő licitálás lehetősége, melyről a licitálót e-mailben is értesítjük. Az aktuális árverésnél ezt követően lehetősége van a Licitálónak licitálnia, amely kétféleképpen történhet: autolicit beállításával vagy licitek megadásával. Autolicitnél a maximális ajánlat rejtve marad mindaddig, amíg a maximális összegig automatikusan „űberelni” tudja a többi Licitáló licitjeit a licitlépcső összegével.

 

3.3. Az Árverés kezdési időpontjától a BKV Zrt. által aktivált Licitálónak korlátlan licitálási lehetősége van.

 

3.4. Amennyiben az Árverés lejárati ideje előtti 5 percen belül licitálnak a Vagyontárgyra, az Árverés 5 perccel automatikusan meghosszabbodik, lehetővé téve újabb ajánlatok megtételét a Licitálóknak.

 

3.5. Az Árverés lezárásakor a lezárás ideje, a leütési ár, és a nyertes Licitáló (a
továbbiakban: Nyertes Licitáló) felhasználóneve megjelenítésre kerül. Ezt követően a lezárt Árverés átsorolásra kerül a „Lezárt Árverések" menüpont alá.

 

4.      Értékesítés, szerződéskötés

 

4.1. A BKV Zrt. a Nyertes Licitáló által az adott Vagyontárgyra megadott Vevővel köt
szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A megkötendő Szerződés mintája az
Árverési Információk menüpont alatt elérhető. A Nyertes Licitáló a licitálás
kezdetekor rögzített Vevőn kívül más személyt / céget nem jogosult megnevezni
szerződő félnek.

 

4.2. A BKV Zrt. az Árverés lezárását követően a Vevőnek e-mail-ben küld értesítést (a

          továbbiakban:    Értesítés), amelyben 5 (öt) munkanapon belül az

ingoertekesites@bkv.hu

          e-mail címre küldött válasz csatolmányaként kéri a Szerződés megkötéséhez a Vevő részéről aláíró személy(ek) dokumentumait a következők szerint:

 

 • természetes személy, valamint egyéni vállalkozó esetén a Vevő
  személyazonosító okmányának mindkét oldali szkennelt változatát (a
  Szerződés aláírásakor az eredeti dokumentum bemutatása szükséges);

 

 • cég esetén a cégképviselettel rendelkező személy(ek) aláírási címpéldányának
  másolatát (a Szerződés aláírásakor az eredeti dokumentum, vagy annak
  hitelesített másolatának bemutatása szükséges);

 

 • meghatalmazott személy(ek) esetén - mind természetes, mind jogi személy
  Vevőnél - közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás(uk) elektronikus másolatát (a Szerződés aláírásakor az eredeti, vagy hitelesített másolati példányok bemutatása szükséges)

 

4.3. Amennyiben a Vevő az Értesítés megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül nem küldi meg a Szerződést aláíró személy(ek) azonosító dokumentumait, a BKV Zrt. árverést eredménytelennek tekinti.

 

4.4. A BKV Zrt. a beérkezett dokumentumok alapján elkészíti a Szerződést, és a BKV Zrt. székházában történő aláírás időpontjának megjelölésével elektronikus levélben kéri fel a Vevőt annak aláírására. Ha a Vevő nem jelenik meg a BKV Zrt. által meghatározott időpontig(ban) a Szerződés aláírására, akkor ezt a BKV Zrt. a vásárlástól való elállásnak minősíti.

 

5. Ajánlati Biztosíték visszafizetése

 

5.1. A nem nyertes, vagy a 2.5. e. pontban taglalt Vevőknek az Árverési Biztosíték
visszaszolgáltatása az Árverés lezárását követő 10 (tíz) munkanapon belül történik, a Vevő regisztráció során megadott bankszámlaszámra történő utalással.

 

5.2. A Vevő Ajánlati Biztosítéka a Vagyontárgy(ak) vételárába beszámításra kerül.

 

5.3. Amennyiben a Vevő az Értesítés megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül nem küldi meg a Szerződést aláíró személy(ek) azonosító dokumentumait, illetve a Szerződést a BKV Zrt által meghatározott időpontig és helyen nem írja alá, úgy számára az Árverési Biztosíték nem jár vissza.

 

6.      Kérdések, észrevételek:

 

Kérdés, észrevétel esetén, munkanapokon keresheti ügyfélszolgálatunkat 8.00 és
14.00 óra között a +36/1-461-6500 központi számról kért 11-132-es, jármű hulladék Vagyontárgy esetében a 11-867 melléken, illetve az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve levélben a következő elérhetőségeken:

BKV Zrt. - Értékesítési Csoport:

Cím: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. IV. em. 440-es ajtó
Ügyfélfogadás:

H-CS: 8.00-14.00 óráig;

P: 8.00-13.00 óráig;

Szombat - Vasárnap zárva.

Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.

 

7.      Felelősség

 

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért a BKV Zrt. nem vállal felelősséget.

 

7.2. A Licitáló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a BKV Zrt. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

7.3. A BKV Zrt. kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért. A Licitáló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, a BKV Zrt. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

7.4. A Licitáló által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a BKV Zrt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a BKV Zrt. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

8.      Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A BKV Zrt. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

8.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a BKV Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a BKV Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

8.3. Jelen Árverési Szabályzatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az Árverési Szabályzat egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Licitálónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a BKV Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

9.      Egyéb rendelkezések

 

9.1 A BKV Zrt. - Árveréses rendszerének, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi
szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Licitáló
részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó       hibalehetőségek elfogadását.

 

9.2 A BKV Zrt. bármikor jogosult jelen Árverési szabályzat feltételeit egyoldalúan
módosítani. A módosításokat a BKV Zrt. azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy)
nappal a weboldalakon közzéteszi. A Licitáló a weboldalak használatával
elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.

 

 

Budapest, 2019.                                                                               

 

                                                                                                                      BKV Zrt.

                                                                                                             Értékesítési Csoport

Kapcsolódó dokumentumok