Árverési szabályzat

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

ÁRVERÉSI SZABÁLYZATA

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) által, a saját honlapjáról elérhető webes árverési felületén (http://arveres.bkv.hu)lebonyolított nyílt árverésekre (a továbbiakban: Árverés) terjed ki.

 

1. Az Árverés indítása

 

1.1 A BKV Zrt. az Árverés megindítását megelőzően honlapja Árverési Felhívások menüpontja alá tölti fel az Árverés útján elidegeníteni kívánt ingó vagyontárgyainak (a továbbiakban: Vagyontárgy) árverési felhívását (a továbbiakban: Árverési Felhívás), melyben közli a Vagyontárgy adatait, ismertetőjét, esetleges képeit, bruttó kikiáltási árát, megtekintési lehetőségét, és licitlépcsőjét. A BKV Zrt. Árverési Felhívás megjelentetése nélkül nem indít Árverést.

 

1.2 Az Árverési Felhívás megjelentetéséről a BKV Zrt. e-mailben külön jelzést is küld az általa ismert azon cégek, személyek felé, akik korábbi érdeklődésük, vásárlásuk, illetve tevékenységi profiljuk alapján potenciális licitálóként jöhetnek szóba.

 

2. Az Árverésen való részvétel (licitálás) feltételei

 

2.1. A licitáláshoz a licitálni kívánónak (a továbbiakban: Licitáló) regisztrálnia kell a BKV Zrt. árverési portálján(http://arveres.bkv.hu), melyet a weboldal jobb felső sarkában található „Regisztráció”-ra kattintva tud indítani. A regisztrációnál meg kell adni a vevőt (a továbbiakban: Vevő) is (ez természetesen lehet a Licitáló, vagy cége is). A Vevőt a „Profil" mezőben tudja rögzíteni, illetve az első licit megadása előtt is van rá lehetősége. A licitálás ideje alatt a mindenkori legmagasabb licit mellett a regisztráció során megadott felhasználónév is megjelenik.

 

2.2. Azon Vagyontárgyaknál, amelyeknél az Árverési Felhívás úgy rendelkezik, a

Vevőnek, az Árverési Felhívásban meghatározott összegű árverési biztosítékot (a továbbiakban: Árverési Biztosíték) kell átutalással megfizetnie. Az Árverési Biztosítékot HUF-ban kell megfizetni. A BKV Zrt. csak a számláján történt jóváírást tudja befizetésnek elfogadni.

Ha a Vagyontárgy jármű hulladék, akkor a Vevőnek a Vevő nevére és telephelyére kiadott, 160104* kódszámot is tartalmazó környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Engedély) is meg kell küldenie az ingoertekesites@bkv.hu címre elektronikus formában.

Amennyiben az Árverési Felhívásban egyéb különös feltételek teljesülése is előírt, úgy azok megléte a megadott Vevőre nézve maradéktalanul elvárt.

 

2.3. Amennyiben az Árverésen történő részvételhez a Szabályzat 2.2. pontjában rögzítettek maradéktalanul teljesülnek, úgy a BKV Zrt. a Licitálót munkanapokon 7-14 óráig aktiválja az árverésre és erről a regisztráció során megadott e-mail címre értesítést is küld. 

 

2.4. A BKV Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal az Árverési Felhívásban megadott határidőn belüli Árverési Biztosíték bankszámláján történő jóváírására, illetve az elektronikus formában megküldött dokumentumok e-mail címére történő beérkezésére. A felhasználónév licitre történő aktiválását a BKV Zrt. kizárólagosan a Szabályzat 2.2. pontjában leírtak maradéktalan teljesülése esetén, az Árverési Biztosíték számláján történő jóváírását, illetve az előírt dokumentumok elektronikus formában történő beérkezését követő munkanapon végzi el. Az átutalásnál és dokumentumküldésnél ennek figyelembevételével kell eljárni. A késői beérkezések miatt a licitálási lehetőségtől való elesés kizárólagosan a Vevő kockázata, azzal kapcsolatban semmiféle jogorvoslatnak helye nincs. Az Árverési Biztosíték összege után a BKV Zrt. kamatot nem fizet.

 

2.5. A BKV Zrt. nem aktiválja az Árverésre a Licitálót 

 

a)      ha az Árverési Biztosíték összege nem került jóváírásra a BKV Zrt.

bankszámláján az Árverési Felhívásban megadott határidőig

 

b)      ha a beérkezett Árverési Biztosíték összege a Vevő által megadott Vagyontárgy(ak)ra a meghatározott Árverési Biztosíték összegénél kevesebb,

 

c)      ha az Árverési Biztosíték banki átutalásakor, annak közleményében hiányos, ezért nem azonosítható vagy hibás adatot tüntetett fel,

 

d)      ha a Szabályzat 2.2. pontjában rögzítettek maradéktalanul nem teljesülnek

 

e)      olyan Vevőnél, aki a BKV Zrt. Vagyontárgyának értékesítésére, az elmúlt 3 éven belül lebonyolított bármely értékesítési eljárás nyerteseként kötött szerződésben előírt bármely kötelezettségének nem tett eleget, illetve a szerződéshez köthetően a BKV Zrt. hátrányára bármely probléma merült fel.

 

3. A licitálás folyamata

 

3.1. A Bejelentkezést követően az „Aktuális Árverések" menüpont alatt az aukció címére, vagy az „Árverés megtekintése" menüpontra kattintva juthatunk el az Árverés részleteihez. Licitáláshoz először rá kell kattintani a „Részt veszek az árverésen" gombra, majd az ott leírtak alapján megadni/kiválasztani a Vevőt, elfogadni az Árverési Szabályzatot, az adatvédelmi tájékoztatót, és jóváhagyni azt, hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve, amennyiben előírt, megjelölni az Árverési Biztosíték átutalással történő fizetését. A licitálónak nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyertes licit fizetési kötelezettséggel jár.

 

3.2. A Szabályzat 2.2.-es pontjában leírtak maradéktalan teljesülése esetén kerül aktiválásra a Licitáló, amelyről automatikus értesítést is kap e-mailben. Amennyiben a 2.5. pont e) bekezdésben foglaltak fennállnak, úgy az e-miatt történt aktiválás elmaradásáról elektronikus értesítést küld a BKV Zrt.   Ezt követően a Licitálónak lehetősége van licitálni, amely kétféleképpen történhet:

-  autolicit beállítása

-  licitlépcsőnkénti licitálás 

Autolicitnél a beállított maximális vételár mindaddig rejtve marad, míg az „übereli” a többi Licitáló licitjét.

 

3.3. Az Árverés kezdési időpontjától az aktivált Licitálónak korlátlan licitálási lehetősége van.

 

3.4. Amennyiben az Árverés lejárati ideje előtti 5 percen belül érkezik licit, úgy az Árverés a licit időpontjától számított 5 perccel automatikusan meghosszabbodik és ez mindaddig folytatódik, amíg újabb licit érkezik.

 

3.5. Az Árverés lezárásakor a lezárás ideje, a leütési ár, és a nyertes Licitáló (a továbbiakban: Nyertes Licitáló) felhasználóneve megjelenítésre kerül. Ezt követően a lezárt Árverés átsorolásra kerül a „Lezárt Árverések" menüpont alá.

 

4. Értékesítés, szerződéskötés

 

4.1. A BKV Zrt. a Nyertes Licitáló által regisztrált Vevőnek értékesíti a Vagyontárgyat. Azon járműre, gépre és berendezésre irányuló Árverések esetében, ahol az Árverési Felhívás rendelkezik Árverési Biztosíték megfizetéséről a BKV Zrt. szerződést köt (a továbbiakban: Szerződés), a Vevővel. Egyéb esetekben a BKV Zrt. számlát állít ki Vevőnek a megnyert Vagyontárgy(ak)ról.

 

4.2. A Nyertes Licitáló a licitálás kezdetekor rögzített Vevőn kívül más személyt / céget nem jogosult megnevezni szerződő félnek / számlán szeplő vásárlónak. 

 

4.2.1. Szerződéskötés nélküli értékesítés esetén a BKV Zrt. az Árverés lezárását követően a Vevőnek e-mail-ben küld értesítést (a továbbiakban: Értesítés), amelyben 5 (öt) munkanapon belül az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött válaszban kéri, rendelkezzen fizetés módjáról. 

 

4.2.2. Szerződéskötéses értékesítés esetén a megkötendő Szerződés mintája az Árverési Információk menüpont alatt érhető el. A BKV Zrt. az Árverés lezárását követően a Vevőnek e-mail-ben küld értesítést (a továbbiakban: Értesítés), amelyben 5 (öt) munkanapon belül az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött válasz csatolmányaként kéri a Szerződés megkötéséhez a Vevő részéről aláíró személy(ek) dokumentumait a következők szerint:

  • természetes személy, valamint egyéni vállalkozó esetén a Vevő személyazonosító okmányának mindkét oldali szkennelt változatát   (a

Szerződés aláírásakor az eredeti dokumentum bemutatása szükséges);

  • cég esetén a cégképviselettel rendelkező személy(ek) aláírási címpéldányának

másolatát (a Szerződés aláírásakor az eredeti dokumentum, vagy annak hitelesített másolatának bemutatása szükséges);

  • meghatalmazott személy(ek) esetén - mind természetes, mind jogi   személy

Vevőnél - közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás(uk) elektronikus másolatát (a Szerződés aláírásakor az eredeti, vagy hitelesített másolati példányok bemutatása szükséges)

  • A BKV Zrt. a beérkezett dokumentumok alapján elkészíti a

Szerződést, és a BKV Zrt. székházában történő aláírás időpontjának megjelölésével elektronikus levélben kéri fel a Vevőt annak aláírására.

  • Ha a Vevő nem jelenik meg a BKV Zrt. által meghatározott időpontig(ban) a Szerződés aláírására, akkor ezt a BKV Zrt. a vásárlástól való elállásnak minősíti.

 

4.3.Amennyiben a nyertes licittel rendelkező Vevő eláll a vásárlástól, illetve az Értesítés megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot / küldi meg a Szerződést aláíró személy(ek) azonosító dokumentumait, a BKV Zrtnek lehetősége van a második legmagasabb licitáló részére értékesíteni a Vagyontárgyat.

 

5. Árverési Biztosíték visszafizetése

 

5.1. A nem nyertes, vagy a 2.5. e. pontban taglalt Vevőknek az Árverési Biztosíték visszaszolgáltatása az Árverés lezárását követő 10 (tíz) munkanapon belül történik, a regisztráció során megadott bankszámlaszámra történő utalással.

 

5.2.  A Nyertes Licitáló Árverési Biztosíték a Vagyontárgy vételárába beszámításra kerül.

 

5.3. Amennyiben a nyertes licittel rendelkező Vevő eláll a vásárlástól, illetve az Értesítés megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül nem küldi meg a Szerződést aláíró személy(ek) azonosító dokumentumait, illetve a Szerződést a BKV Zrt által meghatározott időpontig és helyen nem írja alá, úgy számára az Árverési Biztosíték nem jár vissza.

 

6. Kérdések, észrevételek:

Kérdés, észrevétel esetén, munkanapokon keresheti munkatársainkat 8.00 és 14.00 óra között az alábbiak szerint:

 

Járműhulladék, készletként nyilvántartott ingóságok esetében: Bogár Lajosné +36 20 499 8192-es telefonszámon

Járművek, gépek és berendezések esetében: Dócz Erika +36 20 499 8193-as telefonszámon

Relikviák esetében: Zalahegyi Ákos +36 70 390 9254-es telefonszámon

illetve az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve levélben a következő elérhetőségek valamelyikén:

 

BKV Zrt. – Kereskedelmi osztály:

Relikviák esetében: 1072 Budapest, Akácfa utca 22. 

Jármű, járműhulladék, gépek, berendezések és készletként nyilvántartott ingóságok esetében: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. IV. emelet 440. /ideiglenesen zárva tart/

Ügyfélfogadás:

Kedd és Csütörtök: 7.00-14.00 óráig;

Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.

 

7. Felelősség

 

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a BKV Zrt. nem vállal felelősséget. A megjelenített képek általában illusztrációk.

 

7.2. A Licitáló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a BKV Zrt. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

7.3. A BKV Zrt. kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Licitáló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a BKV Zrt. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

7.4. A Licitáló által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a BKV Zrt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a BKV Zrt. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

8. Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A BKV Zrt. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

8.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a BKV Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a BKV Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

8.3. A Szabályzatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve a Szabályzat egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Licitálónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és

a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a BKV Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

9.1 A BKV Zrt. - Árveréses rendszerének, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Licitáló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

9.2 A BKV Zrt. bármikor jogosult jelen Árverési szabályzat feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosításokat a BKV Zrt. azok hatályba lépése előtt 2 (két) munkanappal a weboldalán közzéteszi. A Licitáló a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

9.3 Az árverés lebonyolítása során felmerülő bármely kommunikációs, illetve technikai hiba esetén a BKV. Zrt. felfüggesztheti, illetve eredménytelennek nyilvánítva lezárhatja az árverést. Ebben az esetben a BKV Zrt. az árverésre már aktivált licitálók értesítését a felfüggesztésről, vagy lezárásról és a további várható lépésekről a Licitáló által megadott e-mail címre küldött levél útján teszi meg. Amennyiben az így felfüggesztett vagy lezárt árverés nem kerül 5 munkanapon belül újraindításra, abban az esetben a licitre aktivált Licitálók Árverési Biztosítékát a BKV Zrt. a regisztrációkor megadott bankszámla számra visszautalja.

 

         Budapest, 2023. december 7.                                                                                      

 

                                                                                                                          BKV Zrt.

                                                                                                                            Kereskedelmi Osztály

Kapcsolódó dokumentumok