Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztató személyes adat kezelésről

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; a továbbiakban: Adatkezelő) az árverési felületén benyújtott ajánlatok kezeléséhez, elbírálásához kapcsolódóan az ajánlatot adó által megadott személyes adatok kezelését jelen tájékoztatás alapján a következők szerint végzi.

  1. Adatkezelő és az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

1.1.        Adatkezelő:

 

-          levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu

 

1.2.        Adatvédelmi tisztségviselő:

 

-          dr. Anga László; telefonszám: +36 (1) 461-6500/11802, e-mail: angal@bkv.hu

 

  1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 

1)      az árverési felületen benyújtott ajánlatok elbírálása, amennyiben az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük, az ajánlatot adó partner;

2)      az árverési felületen benyújtott ajánlatok elbírálása, amennyiben az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük, az ajánlatot adó partner nevében eljáró személy;

 

  1. Az adatkezelés jogalapja:

 

-          amennyiben az adatkezelés célja a 2.1. pont szerint alakul, az érintett az ajánlatot adó partner: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

-          amennyiben az adatkezelés célja a 2.2. pont szerint alakul, az érintett az ajánlatot adó partner nevében eljáró személy: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

  1. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

 

-          a 2.2. pont szerinti, jogos érdeken alapuló adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében történő, az ajánlatot adó által megjelölt személy útján történő kapcsolattartáshoz szükséges.

 

  1. Az érintett személyes adatok kategóriái:

 

-          amennyiben az adatkezelés célja a 2.1. pont szerint alakul: alap személyazonosító adatok (név), elérhetőségek, egyéb adatok (bankszámlaszám);

-          amennyiben az adatkezelés célja a 2.2. pont szerint alakul: alap személyazonosító adatok (név), elérhetőségek.

 

  1. Amennyiben van, személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

-          az Adatkezelő ajánlat ügyintézésében közreműködő szakterületei;

-          amennyiben az adatkezelés célja a 2.2. pont szerint alakul, az érintett az ajánlatot adó partner nevében eljáró személy: az előzőekben megjelölteken túl az ajánlatot adó partner.

 

  1. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

 

-          az adatkezelés céljának fennállásáig, szerződéskötés esetén a szerződés teljesülését követő 10 év.

 

  1. A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele-e, valamint az érintett köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

 

-          amennyiben az adatkezelés célja 2.1. pont szerint alakul: a személyes adatok szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele, a szerződő fél azonosítására, a vele történő kapcsolattartásra a teljesítéssel kapcsolatos információkra vonatkozó adatok nélkül a szerződés nem köthető meg; az adatok megadása nem kötelező, ennek hiányában azonban nincs lehetőség szerződéskötésre.

 

  1. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

9.1.             Az adatokhoz való hozzáférés         

 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 2., 5., 6., 7., 9.2-9.4., 9.6. és a 10. pontja szerinti információkról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.2.             A személyes adatok helyesbítése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

9.3.             A személyes adatok törlése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-                     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-                     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-                     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-                     a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-                a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-                a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-                népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

-                közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

-                jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.4.             A személyes adatok kezelésének korlátozása

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-                az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-                az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-                az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-                az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.5.             A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

9.6.             Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése (2.2. pont szerinti célú adatkezelés) ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

.

 

9.7.             Adathordozhatóság

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Kapcsolódó dokumentumok